Адвокатското Друштво Поленак е познато како вистински лидер во многу области на правото.
Ние обезбедуваме:

 • Општи консултации и совети во областите на работа на друштвото.
 • Анализа на закони и прописи во врска со области кои се однесуваат на интересите на нашите клиенти и нивните трансакции.
 • Анализа на измените и дополнувањата на законите и прописите кои се од значење за клиентот.
 • Застапување на правни и физички лица пред судовите во Република Северна Македонија.
 • Застапување пред министерства, општини, владини агенции и други органи.
 • Длабинска правна анализа.
 • Регистрации и поднесување на пријави во врска со основање на друштва, разни организациони промени од корпоративна природа.
 • Регистрација и обновување на регистрација на индустриска сопственост, трговски марки и авторски права.
 • Постојано и комплетно застапување и правна помош на производствени и трговски друштва, институти и друштва од земјата и од странство.
 • Пријавување на вработени, регистрирање за ДДВ, отворање на сметки и други дејности неопходни за започнување на работењето на новото друштво.
 • Правна помош во преноси на акции и поврзување со брокерските куќи.
 • Наоѓање инвестициски можности во Република Северна Македонија.