Најважни проекти во последните пет години:

Банкарство и финансии; Финансиски проекти

Нашата пракса во банкарството и финансиите е една од најважните, водечки пракси во Фирмата. Долгата листа на проекти го докажува признанието на клиентите, потврдено со рејтингот во релевантните меѓународни директориуми.

Најистакната работа и проекти во кои учествувавме во изминатите неколку години се:

2014:

 • Локален правен советник на меѓународна финансиска институција во финансирањето на локален производител на челик;
 • Локален правен советник на меѓународна финансиска институција во врска со кредитната трансакција на голема локална банка, вредна 3 милиони евра;
 • Советување на фондација финансирана од страна на ЕУ во врска со утврдувањето на адекватноста на капиталот на локалните банки и останатите Базел III стандарди и можен ефект кој тој го има врз нејзиното работење во Северна Македонија;
 • Давање помош на меѓународна финансиска институција во повлекувањето на нејзиното учество на капиталот во локална банка;
 • Давање совет на американска компанија за тргување со злато во купувањето на злато и договорот за продажба со канадска компанија, вреден 175 милиони американски долари, за финансирање на развојот на проектот бакар-злато во Северна Македонија;
 • Давање помош на руска банка во добивањето сигурност по пат на вожувањето на акциите во македонска компанија за производство на топлинска и електрична енергија;
 • Давање помош на луксембуршка инвестициска фондација во два водечки правци, секој вреден по 10 милиони евра;
 • Давање совет на две меѓународни финансиски институции во врска со кредитната трансакција за компанија за дистрибуција на електрична енергија и изработка на сигурносната документација, како сигурност за кредит од 77 милиони евра, вклучувајчи ги хипотеките, залогот на движниот имот, безбедноста врз банкарските сметки и залогот на акциите.

2013:

 • Давање совет на исламска банка за развој во пионерската финансиска структура, вредна 7 милиони американски долари;
 • Локален правен советник на меѓународна финансиска институција во врска со кредитна трансакција на локален оператер со електрична енергија;
 • Локален правен советник на меѓународна финансиска институција во врска со кредитна трансакција на локален авио превозник, вредна 11 милиони евра;
 • Локален правен советник на меѓународна финансиска институција како учесник во проектот со локална банка, членка на меѓународна банкарска групација, вреден 5 милиони евра;
 • Локален правен советник на меѓународна финансиска институција во врска со кредитот на фирма од млечната индустрија, огранок на голема турска група, вреден 3,5 милиони евра;
 • Давање совет на меѓународна финансиска институција во повлекувањето на нејзиното учество на капиталот во локална компанија за производство на храна;
 • Давање совет на корпоративен клиент во врска со кредитниот договор со локална комерцијална банка, вреден 5,5 милиони евра.

2012:

 • Давање совет на две големи француски банкарски групации во врска со кредитниот договор, вреден 130 милиони евра;
 • Давање совет на меѓународна финансиска институција во врска со кредитната трансакција со локална банка, вредна 10 милиони евра;
 • Локален правен советник на меѓународна финансиска институција во врска со кредитот на локална банка, членка на меѓународна банкарска групација, вреден 10 милиони евра;
 • Локален правен советник на меѓународна финансиска институција во врска со кредитот на локална банка, вреден 5 милиони евра;
 • Давање совет на меѓународна финансиска институција во повлекувањето на нејзиното учество на капиталот во локална винарија;
 • Давање совет на меѓународна финансиска институција во врска со промената на финансирањето на компанија од прехрамбената индустрија.

2011:

 • Давање помош на синдикатот на меѓународни банки во доделувањето на кредит на Република Северна Македонија, вреден 130 милиони евра;
 • Давање совет на меѓународна финансиска институција во врска со финансирањето на проектот за развој на трговски центри во Скопје, вреден 17 милиони евра;
 • Давање совет на меѓународна финансиска институција за финансирање на градот Скопје, во врска со урбанистичкиот проект за унапредување на сообраќајот, вреден 5,6 милиони евра;
 • Делување како посебен советник на меѓународна финансиска институција во врска со кредитот на голема локална банка, во висина до 4 милиони евра;
 • Делување како локален советник на меѓународна финансиска институција во продажбата на нејзините акции во средно-голема локална банка;
 • Давање помош на банка основана во Велика Британија во врска со осигурувањето на кредитот.

2010:

 • Давање помош на словенечка банка во врска со финансирањето на факторинг компанија во Северна Македонија;
 • Давање правна поддршка на меѓународна финансиска институција во врска со позајмувањето кредити на четири локални банки во четири одделни трансакции, вредни вкупно 22 милиони евра;
 • Давање помош на меѓународна финансиска институција во повлекувањето на нејзиното учество на преостанатиот капитал во голема локална банка;
 • Давање помош на австриска банка во рефинансирањето на австриска градежна компанија, во врска со кредитите одобрени на нејзините ограноци во Северна Македонија;
 • Давање помош на шпанска банка во определувањето на кауцијата врз имотот на должникот лоциран во Северна Македонија;
 • Давање помош на турски авио оператер во проектното финансирање на концесијата на три аеродроми (90 милиони евра);
 • Давање совет на голема меѓународна банка, како управувач, за издавање на 2010 македонски државни обврзници, во износ од 250 милиони евра;
 • Делување како правен советник на меѓународна финансиска институција во врска со кредитната трансакција со локална банка;
 • Давање локална правна поддршка и правно мислење на меѓународна банка со седиште во Холандија, во проектот за финансирање на набавка на медицинска опрема во јавни медицински установи (43 милиони евра).

2009:

 • Локален советник на меѓународна банка, како управувач, за издавање на македонски државни меници во износ од 175 милиони евра;
 • Давање помош на грчка банка во создавањето на безбедноста на кредитите доделени на македонските компании;
 • Локален советник на меѓународна финансиска институција во врска со кредитна трансакција за локална винарија;
 • Давање помош на две меѓународни финансиски институции во обезбедувањето на кредит од 90 милиони евра на локален дистрибутер на електрична енергија.

Повеќе детали во врска со нашето искуство не се достапни поради општите рестрикции наметнати од страна на Адвокатската комора на Северна Македонија.

Пазари на капиталот

Во текот на последните 15 години, Адвокатското друштво Поленак обезбеди регулаторни совети и мислења за многу меѓународни банки и финансиски институции, по девизни прашања, применливоста на ISDA и GMRA договорите во Северна Македонија, емисијата на хартиите од вредност, тргувањето со злато и племенитите метали, правилата за тргување со стока за широка потрошувачка и т.н.

Помогнавме на неколку локални компании во процесот на издавањето на акции и во добивањето на соодветни одобрувања од Комисијата за хартии од вредност. Исто така делувавме и во процедури регулирани, или иницирани од страна на Комисијата за хартии од вредност и централната банка кои биле во врска со определени прашања на пазарот на капиталот.

Особено:

 • Во 2012 советувавме мултинационална банка во врска со законските можности и услови, според македонското законодавство, во однос на TBMA/ISMA Global Master договорот за откуп;
 • Во 2012 советувавме голема француска банка во врска со трансакциите за откуп, според 2000 TBMA/ISMA Global Master договорот за откуп, секундарни пазарни активности на обврзниците, девизни деривати, цени на дериватите, стоковни деривати и девизи со единки организирани и инкорпорирани во Република Северна Македонија, според 2002 ISDA Master договорот и Анексот на Планот на ISDA Master договорите за поддршка на кредитите;
 • Во 2011 советувавме голема француска банка во врска со трансакциите за замена на дериватите со централната банка на Република Северна Македонија;
 • Во 2009/2010 работевма како локален советник на управителот во врска со издавањето на меници на македонската влада, во износ од 175 милиони евра;
 • Во 2005 работевме како локален правен советник за банка назначена за управител во процесот на издавањето на првите македонски Еврообврзници;
 • Во 2003 помогнавме на локален производител на мермер во изготвувањето на прегледот на неговите Глобални депозитарни признаници (GDR) на атинската берза. Ова се уште е единствениот преглед на една македонска компанија во странство.
 • Во 1996-1998, советувавме меѓународна финансиска институција и локална телекомуникациска компанија во врска со издавањето на првите корпоративни обврзници во Северна Македонија.

  Повеќе детали во врска со нашето искуство не се достапни поради општите рестрикции наметнати од страна на Адвокатската комора на Северна Македонија.

Спојување и превземање; Работи со капитал

Нашето искуство со спојувањето и превземањето се развивало со пракса од преку две децении. Учествувавме во повеќето од најголемите трансакции за спојување и превземање во земјава, како и во бројни трансфери на акции во средните и малите фирми. Нашата работа во повеќето случаи вклучува изработка на трансакциони документи, или коментирање на нацрти определени со странски закони и ускладување со важечките македонски закони. Ни еден инвеститор не инвестира “на слепо”, па затоа направивме бројни длабински анализи, или подготовки на датотеките, во зависност од страната во Договорот која ја застапуваме.

Последните трансакции ги вклучуваат:

2014:

 • Длабинска анализа на австриска енергетска компанија во врска со мали хидро-електрани во регионот, во тендерот за превземање на нејзините регионални ограноци;
 • Длабинска анализа на мобилен телекомуникациски оператер за германски клиент;
 • Давање совет на австриска телекомуникациска компанија во процесот на спојување на два македонски телекомуникациски опеаратери;
 • Делување како правен советник на руска меѓународна компанија во превземањето на придружна хидро-електрана во Северна Македонија, вклучувајќи длабинска анализа и изработка на документите за трансфер;
 • Давање совет на меѓународна финансиска институција во продавањето на нејзиниот капитал на локална банка;
 • Давање помош на шведска фондација во продавањето на нејзиниот капитал на локален телекомуникациски оператер;
 • Давање совет на меѓународен производител на авто делови во продавањето на неговиот капитал на друштво со ограничена одговорност.

  2013:

 • Давање совет на меѓународна финансиска институција за отуѓување од локална банка;
 • Давање совет на турска банка во врска со превземањето на локална банка, вклучувајќи регулаторни совети и длабинска правна анализа;
 • Давање совет на инвестициски фонд од Велика Британија во врска со превземањето на локален проект за ископување на мермер;
 • Давање помош на грчка компанија за банка на матични клетки и истражување во врска со превземање на компанија во Северна Македонија;
 • Правење длабинска анализа за локален (Direct to Home) телекомуникациски оператер;
 • Делување како локален правен советник во процесот на спојувањето на фиксниот телекомуникациски оператер со неговиот (во потполна сопственост) мобилен телекомуникациски оператер, вклучувајќи ја и длабинската правна анализа, подготовка на документите за корпоративно спојување, известувања и барања за обелоденување;
 • Давање совет на швајцарски клиент во процесот на продажбата на неговиот капитал на локална земјоделска компанија;
 • Давање совет на астриски клиент за можното превземање на локална металуршка компанија, вклучувајќи ја и длабинската анализа;
 • Давање помош на купувачот во можното превземање на компанија за процесирање на картички, вклучувајќи ја и длабинската правна анализа и помошта со трансакцијата на документите;
 • Правење длабинска правна анализа на локалниот рудник за олово и цинк за швајцарски клиент.

  2012:

 • Правење длабинска анализа на голема македонска осигурителна компанија, вклучувајќи ја и длабинската правна анализа на целта, изработка на трансакциските документи, ослободување од конкуренцијата, изведба и извршување;
 • Делување како правен советник на локална инвестициска група во продавањето на нејзиниот капитал во локалната пивара на две меѓународни марки;
 • Длабинска анализа на македонски производител на млечни производи;
 • Длабинска анализа на македонска фабрика за цемент.

  2011:

 • Давање помош на српска компанија во нејзиното превземање на словенечки производител на сокови;
 • Давање совет на мултинационална технолошка компанија во корпоративното реструктуирање на нејзините локални ограноци;
 • Давање совет на меѓународна финансиска институција во продавањето на нејзиниот капитал во локалната банка на турска банка, вклучувајќи подготовка на трансакциските документи;
 • Правење длабинска анализа на компанија од пакерската индустрија за можно превземање од страна на австриски превземач.

  2010:

 • Давање помош на две меѓународни финансиски институции во продавањето на нивниот капитал во локалната банка на грчка банка, вклучувајќи подготовка на трансакциските документи;
 • Правење длабинска анализа на локална осигурителна компанија за словенечки превземач;
 • Давање помош на руска компанија во превземањето на локален производител на феро-силициум, вклучувајќи длабинска анализа, изработка на планот и преговарање на SPA, и отстранување на конкуренцијата;

  2009:

 • Давање помош во превземањето на локалниот кабелски оператер и подготовка на безбедносни договори;
 • Давање помош на приватна фондација во врска со превземањето на локална компанија за мермер,
 • Правење структура за спојување за голем телекомуникациски оператер и на неговите ограноци;
 • Работа на спојувањето на хотелски оператер и неговите поврзани единки;
 • Давање помош на австриска банка во структурирањето на превземањето на главното учество во локална банка.

  Повеќе детали во врска со нашето искуство не се достапни поради општите рестрикции наметнати од страна на Адвокатската комора на Северна Македонија.

Конкурентска работа

Нашата работа поврзана со конкуренцијата и конкурентско право е фокусирана на подготовка на известувањата за зделките поврзани со спојување и превземање, застапување во постапките пред Комисијата за заштита на конкуренцијата (забранети договори, вовед во постапни, или структурни правни лекови, злоупотреба на доминантна позиција), спроведување на внатрешна контрола за корпоративни клиенти во однос на согласноста со правилата и прописите на конкуренцијата, давајќи правен совет во врска со прашањата на конкуренцијата. До денес, учествувавме во повеќе од 50 постапки за контрола на концентрации пред Комисијата за заштита на конкуренцијата во трансакциите за спојување и превземање. Некои од овие постапки биле окарактеризирани како револуционерни во македонската пракса, како што е структурирањето и имплементацијата на структурни правни лекови – дивестирање на бизнисот. Вакви правни лекови се имплементирани за прв пат во македонската правна пракса.

Нашето искуство исто така вклучува:

 • Застапување во процедури иницирани врз база на сомнеж за забранет договор;
 • Воспоставување и известување за први заеднички потфати;
 • Советување за регулација на картел и иницирање на релевантни процедури;
 • Советување за концентрациони прашања;
 • Постапување во процедури поврзани со конкурентското право.

Повеќе детали во врска со нашето искуство не се достапни поради општите рестрикции наметнати од страна на Адвокатската комора на Северна Македонија.

Концесии/Јавно приватно партнерство

Нашето искуство со концесиите и јавното приватно партнерство е градено заедно со развитокот на законската рамка. Во текот на последните 15 години, во Северна Македонија се разви законодавство кое овозможи давање концесии на транспарентен и регулиран начин.

Во текот на последните неколку години, се истакнавме во:

 • Давање совет на австриска компанија во структурата на јавното приватно партнерство за управување со отпадот во неколку градови во Северна Македонија;
 • Давање помош на авио оператор со давање правно мислење во врска со Договорот за концесија и неговото спроведување;
 • Давање помош на голема германска енергетска компанија во структуирањето на документацијата во врска со јавното приватно партнерство, поврзана со градењето и работењето на две хидро-електрани врз принципите за изградба, работа и трансфер (BOT principals);
 • Давање помош на шпанска група во структурата на јавното приватно партнерство во врска со управувањето со водата во неколку гардови во Северна Македонија;
 • Давање совет на голема германска група во проектот на јавното приватно партнерство за развој на паркот на ветерниците;
 • Давање совет на градот во структуирањето на концесискиот тендер за надворешните огласувања;
 • Давање помош на голема турска група во тендерскиот процес за рударска концесија.

Повеќе детали во врска со нашето искуство не се достапни поради општите рестрикции наметнати од страна на Адвокатската комора на Северна Македонија.

Парници; Арбитража

Во долгата и плодна пракса на нашите адвокати во македонските судови, поддржавме и застапувавме многу локални и меѓународни компании. Нашето големо искуство во парниците вклучува некои предмети со највисок профил во областа на криминалните, граѓанските и стопанските парници.

Учествувавме во ICSID, ICC и UNCITRAL арбитражи како локален советник, заедно со арбитражниот советник на клиентот. Во овие (пет) случаи собравме искуство и знаење доволно за да обезбедиме солиден локален совет.

Повеќе детали во врска со нашето искуство не се достапни поради општите рестрикции наметнати од страна на Адвокатската комора на Северна Македонија.

Недвижнини

Нашата пракса во врска со недвижнините примарно се однесува на меѓународните инвеститори во недвижнини и на хотелиерството. Исто така, сме дале мислење во врска со статусот на сопственоста и на имотите во многу од нашите работи поврзани со спојувањето и превземањето, и со корпоративната и финансиската работа.

Некои од проектите во врска со недвижнините, во кои сме биле инволвирани како правен советник се:

 • Давање совет на голем турски инвеститор во недвижнини и градежна компанија во два инвестициски проекта во град Скопје;
 • Давање совет на компанија од САД за проект во врска со инвестирање во земјиштето;
 • Давање совет на голема турска градежна компанија за проект во врска со инвестирање во земјиштето;
 • Давање совет на меѓународен синџир на хотели во врска со договорот за управување со хотел во Скопје, вклучувајќи ја пратечката документација и лимитираната длабинска анализа на локалниот партнер;
 • Давање помош на голема фондација, основана во САД, во трансакцијата во врска со инвестирање во недвижнина;
 • Давање помош на израелски клиент во јавен тендер за продажба на недвижнината;
 • Учествување на тендер за набавка на зграда во центар на Скопје за словенечка лизинг компанија;
 • Давање совет на голема локална телекомуникациска компанија во трансакција за замена на недвижнина;
 • Давање совет на меѓународен синџир на хотели во проект за два хотела во Скопје.

Повеќе детали во врска со нашето искуство не се достапни поради општите рестрикции наметнати од страна на Адвокатската комора на Северна Македонија.