Партнери

КРИСТИЈАН ПОЛЕНАК

16244_1002659  E-mail: kristijan@polenak.com

КРИСТИЈАН ПОЛЕНАК, управувачки партнер. Дипломирал 1994 година на Правниот Факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Работи на преземања и спојувања, банкарско работење, регулатива во врска со хартии од вредност, право на друштва и корпоративно управување.

Членства:
• Независен член на Надзорниот Одбор на Sparkasse Банка Македонија АД Скопје, 2011-до денес;

• Претседател на Одборот на Директори на Македонската Берза АД Скопје, 2007-2011;
• Член на Управниот Одбор на Пивара АД Скопје, 2008-2009;
• Управен Одбор на Американската Стопанска Комора во Македонија од 2000 година (еден од основачите) и Претседател на Одборот во 2006/2007;
• Неизвршен член во Управниот Одбор на Осигурителното Друштво ЕУРОЛИНК АД Скопје, 2002-2005;
• Неизвршен член во Управниот Одбор на ЕУРОСТАНДАРД БАНКА АД Скопје, 2001-2004;
• Неизвршен член во Управниот Одбор на Брокерската Куќа БРО-ДИЛ АД Скопје, 1999-2003;
• Меѓународна Адвокатска Асоцијација (International Bar Association);
• Адвокатска Комора на Република Македонија, од 1996.

ТАТЈАНА ШИШКОВСКА

Tatjana-Siskovska_resize  E-mail: tsiskovska@polenak.com

Татјана Шишковскапартнер, дипломирала во 2004 година на Правниот Факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Нејзиното професионално искуство започнува од декември 2003 година во Собранието на Република Македонија работејќи како приправник до 2004 година. По двегодишна обука во периодот од Октомври 2005 – Октомври 2007 во Адвокатското Друштво Поленак, таа го положи правосудниот испит. Во 2012 година, промовирана е во помлад партнер, а од Мај 2019 Татјана Шишковска е Партнер во Друштвото. Главни области во кои делува се спојувања и превземања на трговски друштва, банкарско право, хартии од вредност и корпоративно управување. Течно говори англиски јазик.

АЛЕКСАНДАР ДИМИЌ

Aleksandar Dimik_resize  E-mail: adimic@polenak.com

Александар Димиќпартнер, дипломирал во 2005 година на Правниот Факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Во 2005 година поминал дел од обуката во Собранието на Република Македонија. Од 2005 година работи во Адвокатското Друштво Поленак. Во 2012 година промовиран е во помлад партнер, а од Мај 2019 Александар Димиќ е Партнер во Друштвото. Работи во областа на граѓанското право, граѓанската постапка и недвижностите. Говори англиски јазик.

МЕТОДИЈА ВЕЛКОВ

Meto Velkov_resize  E-mail: mvelkov@polenak.com

Методија Велков, партнер, дипломирал во 2007 на Правниот Факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Вработен е во Адвокатското Друштво Поленак од 2008 година. Во 2017 година промовиран е во помлад партнер, а од Мај 2019 Методија Велков е Партнер во Друштвото. Неговиот главен фокус е финансиско право, даноци, заштита на конкуренција и административно право. Говори англиски и германски јазик.

Постари Соработници

ЗОРАН АНДОНОВСКИ

Zoki  E-mail: zandonovski@polenak.com

Зоран Андоновски, постар стручен соработник, дипломирал во 1999 година на Правниот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Од 2002 година, по положувањето на правосудниот испит, е вработен во Адвокатското Друштво Поленак и работи на прашања од граѓанското право, граѓански спорови и административни процедури поврзани со недвижности и денационализација. Тој исто така покрива и прекршочни постапки. Говори руски јазик.

НАТАША ПОПОВА - АЛЕБИЌ

Natasa Popova-Alebic_resize  E-mail: npopova@polenak.com

Наташа Попова – Алебиќ, постар стручен соработник, дипломирала во 2005 година на Правниот Факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје. Од 2006, Г-Ѓа Попова-Алебиќ е лиценциран застапник за трговска марка. Започна како приправник во Адвокатското Друштво Поленак во април 2005 година. Најмногу работи на правни прашања кои се однесуваат на интелектуална сопственост и административно право, како и на граѓанско право. Говори англиски јазик.

Соработници

АНАСТАЗИЈА САЗДОВСКА

Anastazija Sazdovska  E-mail: asazdovska@polenak.com

Анастазија Саздовска, стручен соработник. Дипломирала 2013 година на Правниот Факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во декември 2015 година успешно ги заврши последипломските студии. Работи во Адвокатско друштво Поленак од март 2014 година. Говори англиски јазик.

ИВА ЏУГУМАНОВА

slika  E-mail: idjugumanova@polenak.com

Ива Џугуманова, стручен соработник. Дипломирала 2012 година на Правниот Факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во мај 2015 година успешно ги заврши последипломските студии. Работи во Адвокатско друштво Поленак од август 2017 година. Говори англиски, шпански и француски јазик.

ВЕРА РИСТИЌ

Вера Ристиќ  E-mail: vristik@polenak.com

Вера Ристиќ, стручен соработник. Дипломирала 2013 година на Правниот Факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во 2015 година успешно ги заврши последипломските студии. Работи во Адвокатско друштво Поленак од јуни 2019 година. Говори англиски јазик.

Помлади Соработници

РОБЕРТ СТЕФАНОВСКИ

Роберт Стефановски_фото  E-mail: rstefanovski@polenak.com

Роберт Стефановски, помлад стручен соработник. Дипломирал 2014 година на Правниот Факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во јули 2016 година успешно ги заврши последипломските студии. Работи во Адвокатско друштво Поленак од декември 2016 година. Говори англиски јазик.

АНА ПЕТРОВСКА БЕЛОПЕТА

Ana Petrovska Belopeta  Е-mail: abelopeta@polenak.com

Ана Петровска Белопета, помлад стручен соработник. Дипломирала 2009 година на Правниот Факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во март 2015 година успешно ги заврши последипломските студии. Работи во Адвокатско друштво Поленак од септември 2018 година. Говори англиски и италијански јазик.

МАРИЈА ТУПАНЧЕСКА

Марија Тупанческа_слика  E-mail: mtupanceska@polenak.com

Марија Тупанческа, помлад стручен соработник. Дипломирала 2015 година на Правниот Факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во 2017 година успешно ги заврши последипломските студии. Работи во Адвокатско друштво Поленак од октомври 2018 година. Говори англиски и шпански јазик.

АНГЕЛА МИЛАНОВСКА

Angela Milanovska  E-mail: amilanovska@polenak.com

Ангела Милановска, помлад стручен соработник. Дипломирала 2013 година на Правниот Факултет при Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Во ноември 2016 година успешно ги заврши последипломските студии. Работи во Адвокатско друштво Поленак од ноември 2018 година. Говори англиски јазик.

Адвокатски Приправници

ИВАНА СЛАВЕСКА

ВАЊА ЧУРЛИНОВА

СИМОНА ШЕКЕРОВА

АНДРЕЈ СТОЈКОВИЌ

Практиканти

НИКОЛА ПОЛЕНАК

ТИАНА ДЕРМЕНЏИЕВА